Organization Chart

TitleName
PresidentMr. Hong-Dow Lin
Vice PresidentMr. Szu-Chuen Tsai
Mr. Chao-Kuo Chang

Mr. Shyh-Kwei Chen
Mr. Chien-Ping Chen
Mr. Huan-Cheng Chang
Mr. Yu-Huei Liaw
Executive BoardMr. Ching-Cheng Wang
Mr. Kuei-Shiang Wang
Mr. Wen-Ching Chu
Mr. Jow-Fei Ho
Mr. Ching-Kuo Wu
Mr. Ting-Fung Lin
Mr. Che-Hung Lin
Mr. Wen-Yu Chu
Mr. An-Chin Hsu
Mr. Chung-Hsing Kuo
Mr. Kuang-Fu Chen
Mr. Quan-Shou Chen
Ms. Yi-An Chen
Mr. Chih-Hsiung Huang
Mr. Chia-Fu Tsai
Mr. Wu-Nan Lee
Mr. Jia-Yuan Chen
Mr. Chen-Yen Yeh